Yükleniyor

 
https://rotatd.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/degerleme.png

Değerlemenin Önemi

Uluslararası standartlara uygun denetim mekanizmalarının devreye sokulması çalışmaları sonucu ülkemizde taşınmaz ve taşınmaz değerlemesine yönelik standartlar da gündeme gelmektedir.

Ülkemizin coğrafi ve jeopolitik yapısı, kadastro çalışmalarının henüz yeni tamamlanması, kırsal ve kentsel planlama ve uygulamaların yeni başlaması, imar kanunu, turizm kanunu, kentsel dönüşüm çalışmaları, arazi ıslah – düzenleme ve kullanım planlamalarının yürütülmekte olması, kentlere göçün ve nüfus artışındaki görünür azalma, Kişi başına düşen GSMH’nın artma eğilimi, kredili konut edinme ile ilgili yasal düzenlemeler ile yaygınlaşan konut edinme anlayışı değerleme sektörünü önemli ve gerekli kılmaktadır. Özellikle uzun vadeli konut kredisi veya yatırım amaçlı ticari kredi hacminin artması bu sektörde çalışanlara fırsatlar yarattığı kadar sorumluluklar da yüklemektedir. Bu bağlamda kendi kurumsal yapılanmasını tamamlayan, güvenilir kuruluşların sektörde ön alacağı mutlaktır.

Günümüzün gözde meslek ve iş alanlarından biri haline gelen taşınmaz mal değerlemesi, her geçen gün daha çok kişi ve kurum tarafından yapılmakta, talep edilmekte ve önemi algılanmaktadır.

Taşınmaz malların değerlendirilmesi ve vergilendirilmesi gelişmiş toplumların önemli ekonomik dayanaklarıdır.  Taşınmaz mal değerlemesi özel  mülkiyete konu mülkler ile, atıl durumda bulunan gelir ve verim sağlamayan Maliye Hazinesi’ne, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, bankalara ait mülkler ve TMSF, özelleştirme idaresi gibi kurumlara  intikal etmiş  taşınmaz malların ekonomiye kazandırılarak kaynak oluşturulması veya teminat gösterilmesi için gündeme gelmektedir. Bunun yanında kamulaştırma işlemlerinde yaşanan gecikmeler, haksızlıklar ile kent alanlarında ve sulanabilir tarımsal bölgelerde, sanayi ve turizm bölgelerindeki haksız rant paylaşımları, emlak vergisi ile gelir vergisi sistemindeki eksiklik ve adaletsiz dağılım ve yaklaşımlarda taşınmazmal değerlemesi kavramının önemini arttırmaktadır.

Başta  Anayasa olmak üzere kamulaştırma, özelleştirme, emlak ve gelir vergisi yasaları, belediye gelirleri, mortgage, harçlar, kadastro, imar, kat mülkiyeti, kira, toplulaştırma yasaları ile imar afları yasaları gibi bir çok yasa içerisinde tanımlanan  ve hükümleri doğrultusunda belirlenen taşınmaz birim değerlerinin büyük farklılıklar göstermesi ,bu konudaki tartışmaların ve anlaşmazlıkların çoğalmasına yol açmaktadır. Belirtilen yasa hükümlerinin hakça uygulanabilmesi için taşınmazmal değerlerinin  bilgi,veri,deneyim ve bilime  dayandırılması,  doğru ve standart bir şekilde saptanması ve güncel tutulması gerekmektedir. Değerlendirme işlemlerinin bu şekilde yapılması yönünde talep ve gereksinimlerin artması karşısında sağlıklı bir sistemin kurulması ve işletilmesi önem kazanmıştır.

Değerlemenin Yararları

  • Kent planlarının hazırlanması ve uygulanması
  • Kamu yatırımları sonucu ortaya çıkan değer artışlarının kamuya geri döndürülmesi
  • Yeni yerleşme bölgelerinin seçimi
  • Yoğun, plansız kentsel yerleşmelerdeki düzensiz parsellerin düzenli ve altyapı olanaklarına sahip parsellere dönüştürülmesi
  • Taşınmaz piyasalarının açıklık ve güvene kavuşturulması
  • Taşınmaz fiyat değişiminin istatiksel olarak izlenmesi, taşınmaz alıcı ve satıcılarına yol gösterilmesi
  • Taşınmaların vergilendirilmesi
  • Taşınmazların kamulaştırılması ya da özelleştirilmesi
  • Taşınmazların menkulleştirilmesi (likide edilerek dolaşım sağlanması, teminat gösterilerek parasal karşılıklarının kullanılması) yönünden yaygın kullanılmakta ve yarar sağlamaktadır.
HAKKIMIZDARota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
ROTATD AŞ, günümüz itibarıyla taşınmaz değerleme sektöründe farklı mesleki disiplinlerden (inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir bölge plancısı, mimar ve benzeri) gelen ve ortalama deneyimi 12 yıl olan yönetim ve denetmen; değerleme sektöründe ortalama deneyimi 5 yıl olan değerleme uzmanlarından oluşan profesyonel kadro yapılanması ile tüm ülke genelinde hizmet vermeye devam etmektedir.
BİZE ULAŞINAdres ve Telefon
0232 463 14 83
Mansuroğlu Mahallesi, 286 Sokak, No:35 Kat:7/18 Bayraklı /İZMİR
rota@rotatd.com.tr
TAKİP EDİNSosyal Medya Bağlantılarımız
Sosyal medya üzerindeki hesaplarımızı takip ederek en güncel sektörel haberlere ulaşabilirsiniz.
HAKKIMIZDARota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
ROTATD AŞ, günümüz itibarıyla taşınmaz değerleme sektöründe farklı mesleki disiplinlerden (inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir bölge plancısı, mimar ve benzeri) gelen ve ortalama deneyimi 12 yıl olan yönetim ve denetmen; değerleme sektöründe ortalama deneyimi 5 yıl olan değerleme uzmanlarından oluşan profesyonel kadro yapılanması ile tüm ülke genelinde hizmet vermeye devam etmektedir.
Adres Bilgilerimiz
SOSYAL MEDYABizi Takip Edin
Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek faaliyetlerimizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olun!

© 2020 ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.

© 2011 ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.